ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และผลตอบแทน
 เครื่องแบบพนักงาน
 รถรับ - ส่ง
 อาหารกลางวัน
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
  ประกันชีวิต
 โบนัสประจำปี
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 เงินเกษียณอายุ
 เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
 เงินยืมฉุกเฉิน
 ลาทำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
 ลาเพื่อการศึกษาบุตร
 ลาสมรส
 ลาอุปสมบท

1ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอนงาน Technical Skill

ประสบการณ์ : 1 Years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry, Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานในส่วนของการผลิตมีทักษะก่อนเริ่มงาน
 • ร่างหลักสูตรและจัดทำคู่มือการสอน สื่อต่าง ๆ ในงานสอนและข้อสอบวัดความรู้ต่าง ๆ
 • ดำเนินงานด้าน Shop floor ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้
 • อำนวยความสะดวกในการจัดทำกิจกรรมและการอบรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

1ตำแหน่ง

Maintenance Engineer

ประสบการณ์ : 1 Years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry, Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา / ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
 • งานปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
 • งานติดตั้ง/ย้าย/ปรับปรุงเครื่องจักร
 • งาน New Line - งาน Pokayoke
 • งาน Preventive Maintenance
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1ตำแหน่ง

Part Design Engineer

ประสบการณ์ : 0-3 years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry, Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To create the basic design parts in accordance with the new model conceptual design by CATIA or NX.
 • Be part of the team to design and develop products according to company procedures and agreements with customers.
 • Perform R&D jobs day to day, break down and project jobs to reach department goals.
 • Final improve product design to meet customer requirements.
 • Preparation topic test requirement.
 • Make documents and engineering reports for R&D projects.

1ตำแหน่ง

Secretary/เลขานุการบริษัท

ประสบการณ์ : 3 Years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร
 • บันทึกรายงานการประชุม
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อมูลหรือนัดหมายต่าง ๆ
 • จัดเตรียม/รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุม เช่นไฟล์ดิจิทัล เอกสาร หรืออื่น ๆ เป็นต้น
 • จัดทำไฟล์นำเสนอให้กับท่านประธาน
 • ติดตามประธานประชุม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

2ตำแหน่ง

Procurement Engineer (Stamping, Tooling)

ประสบการณ์ : -

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co.,Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

1. Stamping Parts & Material Engineer

 • ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับอุปกรณ์และเนื้องานทางด้าน Raw Material, Press Part and Outside, O/S Press Maker, Coating and EDP, CKD & Standard Part, Export & Shipping
 • จัดทำแฟ้มประวัติ ข้อมูลราคาและสินค้าต่าง ๆ ของลูกค้า
 • นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบหรือกระบวนการทำงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
2.Tooling Engineer
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงานทั้งในและต่างประเทศในด้าน Die. Mold, Checking Fixture, Jig Fixture
 • ประสานงานเพื่อขอราคาเพื่อ Bidding ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1ตำแหน่ง

Project Engineer - New Model

ประสบการณ์ : 0-3 Years

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ร่วมประชุม KICK –OFF โครงการใหม่
 • ทบทวนงบประมาณโครงการในส่วนที่รับผิดชอบ
 • รับข้อมูลโครงการจากลูกค้าและทบทวนข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำไปใช้ในการจัดการโครงการ
 • จัดทำข้อมูลโครงการและจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ
 • จัดประชุม KICK-OFF APQP ทีม ร่วมกันตรวจสอบและทบทวน Capacity ในการจัดทำเครื่องมือร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมทบทวน Concept D/S และ DWG D/S Die, Jig, CF, Tool ของจุดใช้งานก่อนการดำเนินการจัดทำ
 • สรุปจำนวนเครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์, บรรจุภัณฑ์และชิ้นงานของโครงการที่ได้รับมอบหมาย (ภายในและภายนอก) และสรุปรายงานการว่าจ้าง, เปิด PR ว่าจ้าง
 • จัดทำเอกสารตามระบบทั้งของบริษัทและลูกค้า จัดเตรียมวัตถุดิบ, ชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับทดลองการผลิต
 • ติดตาม รวบรวมและสรุปรายงานความคืบหน้าของการจัดทำเครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ของโครงการ โดยรายงานทุกสัปดาห์
 • ติดตามและควบคุมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางด้านวิศวกรรมจากลูกค้า (Engineering Change, VA/VE)
 • จัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างส่งให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด
 • ประชุมสรุปโครงการที่ได้รับมอบหมายและส่งมอบ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1ตำแหน่ง

Marketing & Sales Engineer (Good command in Chinese or English)

ประสบการณ์ : -

รายละเอียดงาน

ประเภท :Full Time

สถานที่ทำงาน :Summit Auto Body Industry Co., Ltd., Samutprakarn

เงินเดือน(บาท) :Negotiable

หน้าที่รับผิดชอบ

 • To be coordinator between company and customer follow sales plan.
 • To be representative of company to support customer requests. (Quality, Delivery, Cost and New Project)
 • To plan and solve a problem or complain from customer.
 • To summarize the customer requirement in order to discuss with other Division.
 • Ensure that the job operation can be support customer’s satisfaction.
 • Other duties assigned by Manager.

Connect with us

Social Media Channels