ร่วมงานกับซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
การทำงานกับซัมมิท ท่านจะได้ร่วมงานกับบุคลากรซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของบุคลากรเหล่านี้  ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึงเป็นหนึ่งในหลายเหตุผล ที่ซัมมิทได้รับการขนานนามให้เป็น  
“อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเพื่อสังคมที่มีการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง”

 


สวัสดิการ และผลตอบแทน
 เครื่องแบบพนักงาน
 รถรับ - ส่ง
 อาหารกลางวัน
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
  ประกันชีวิต
 โบนัสประจำปี
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 เงินเกษียณอายุ
 เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก
 เงินยืมฉุกเฉิน
 ลาทำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่
 ลาเพื่อการศึกษาบุตร
 ลาสมรส
 ลาอุปสมบท
ตำแหน่ง - Internal Audit Supervisor ← ย้อนกลับ
ประเภท : Full Time | สถานที่ทำงาน : Samutprakan, Samutprakan | ประกาศเมื่อ Jan 17, 2022

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำหนด Audit Program ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม จัดทำกระดาษทำการและออกรายงานผลการตรวจสอบ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกับผู้บังคับบัญชา
 • ประชุมผลการตรวจสอบการ Process Owner
 • ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานงานด้านธุรการและประสานงาน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ:

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี, การเงิน, การบริหารธุรกิจ, การตรวจสอบหรือการกำกับดูแลกิจการเป็นต้น
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมการผลิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ได้ ตามแผนการตรวจสอบ
 • สามารถใช้งาน Ms Office และระบบ SAP ในระดับปานกลาง – ดีมาก
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและนำเสนอผลงาน
 • มีความเข้าใจใน Business Process ได้แก่ วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรผลิต ซ่อมบำรุง การเงินและการบัญชี การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น       


วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยการส่งประวัติพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ประสบการณ์การการทำงาน,
รูปถ่ายและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังผ่านทางจดหมายหรือทาง E-Mail มาได้ที่
แผนก สรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
32-33 หมู่17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลี-ใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทร : 0-2338-6000 ต่อ 1831 (คุณนพดล)
หาต้องการสมัคร กรุณาคลิกปุ่มด้านล่าง

Connect with us

Social Media Channels