รางวัล
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
 
 

รางวัลภาครัฐ
 •  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น  (กระทรวงอุตสาหกรรม)
  • ประเภทการเพิ่มผลผลิต  ปี 2553
  • ประเภทบริหารงานคุณภาพ   ปี 2556
 •   รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR-DIW   (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
  • รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ปี 2552
  • รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเครือข่าย CSR-DIW  ที่ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน    ปี 2553 
  • รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ปี 2554-2560
 •   รางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น   (กรมอุตสาหกรรมพื้่นฐาน และการเหมืองแร่)
 •   รางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น   (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
 •   รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน   (กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน)
 •   รางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการเอดส์ในสถานประกอบการ ระดับทอง  (กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน/กรมควบคุมโรค)

รางวัลลูกค้า    
Isuzu      Quality Improvement Award  2003
Toyota      The Best Quality Award  2005
AAT      Q1 Award  2006 
AAT      A-ABC Activity Award  2006
Toyota      Regional Contribution Award  2006
Isuzu      Quality Improvement Award  2007
Toyota      The Best Improvement Award  2007
BSNCR      The Best Improvement Award  2007
Toyota      QA Improvement Award  2009
Kubota      QCD 2009 :  Bronze Award 
Honda      Quality Award  2009
Honda Access      Cost Reduction Award  2009
Toyota      TCC-HRD Best Supplier Award   2011
Toyota        TCC-HRD Best Supplier Award  2012
BSNCR      The Best Improvement Award  2012
Mitsubishi      Improvement Effort  2012
Kubota      Excellent Performance 2013 : Silver Award
Mitsubishi       Best Effort  2013
Hino      QA Improvement Activity 2014  : Winner
GM      Excellent Culture & Strategic Support  2014

Connect with us

Social Media Channels