วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
วิสัยทัศน์ 

เราจะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การเป็นองค์ที่น่าอยู่ และเป็นที่ยอมรับของสังคม ภายใต้การดำเนินงานแบบธรรมาภิบาลพันธกิจ
1.    พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร, เครื่องมือเทคนิคการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพพัฒนาการทดสอบวิเคราะห์ และ วิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

2.    ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของลูกค้าทั้งหมด เช่นกิจกรรมเพื่อสังคม, กิจกรรมคุณภาพ, กิจกรรมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน  และกิจกรรมกีฬา เป็นต้น

3.    ตอบสนองและประสานงานกับลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 

Connect with us

Social Media Channels