ขีดความสามารถซัมมิท
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดค้นทางด้านวิศวกรรมยานยนต์


ระบบบริหารการผลิต (Production Management System)

ความคิดพื้นฐาน และโครงร่าง
ระบบการผลิตของซัมมิท  คือ เทคโนโลยีการบริหารการผลิตครบวงจร พื้นฐานของระบบนี้คือการทำให้มีผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ การผลิตในลักษณะนี้เรียกว่าการผลิตแบบพอดีเวลา เป็นการผลิตเฉพาะสิ่งที่จำเป็นตามจำนวนที่จำเป็น ณ เวลาที่จำเป็น อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าการลดต้นทุนจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของระบบนี้ แต่ยังมีวัตถุประสงค์ย่อยอื่นอีกสามประการซึ่งเมื่อบรรลุแล้วจะช่วยส่งผลดีต่อการบรรลุวัตประสงค์หลัก ได้แก่

                    1. การควบคุมคุณภาพซึ่งทำให้ระบบสามารถเปลี่ยนแปลงตาม ความผันแปรของความต้องการในเชิงปริมาณและรูปแบบได้รายวัน และรายเดือน
 
                    2. การประกันคุณภาพซึ่งทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าแต่ละกระบวนการจะส่งเฉพาะชิ้นงานที่ดีเท่านั้นไปยังกระบวนการต่อไป
 
                    3. ความเคารพที่มีต่อมนุษย์ซึ่งจะต้องมีการปลูกฝังในขณะที่ระบบใช้ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ด้านต้นทุน
 


การผลิตอย่างต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงตามความผันแปรของความต้องการในเชิงปริมาณและรูปแบบได้เกิดขึ้นได้โดยด้วยสองหลักความคิดสำคัญด้วยกัน คือ การผลิตแบบพอดีเวลา และ การทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักความคิดนี้ ซัมมิทได้จัดทำระบบและวิธีการต่อไปนี้
                    1. ระบบ Kanban เพื่อดำเนินการผลิตแบบพอดีเวลา
                    2. วิธีการปรับการผลิตเพื่อให้ตรงกับความเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
                    3. การลดเวลาในการเตรียมการเพื่อทำให้ระยะเวลาก่อนการผลิตสั้นลง
                    4. การทำให้การดำเนินการเป็นมาตรฐานเพื่อให้เกิดความสมดุลในสายการผลิต
                    5. รูปแบบเครื่องจักรและพนักงานที่สามารถทำงานได้หลายตำแหน่งเพื่อความยืดหยุ่นของแรงงาน
                    6. การพัฒนากิจกรรมโดยกลุ่มย่อย และระบบการแนะนำเพื่อลดขนาดแรงงานและเพิ่มกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
                    7. ระบบการควบคุมที่สามารถมองเห็นได้เพื่อให้เป็นไปตามหลักความคิดการทำงานแบบอัตโนมัติ
                    8. ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการควบคุมคุณภาพ ในทุกส่วนของบริษัท
 

การผลิตแบบพอดีเวลา
รูปแบบการผลิตเฉพาะสิ่งที่จำเป็นตามจำนวนที่จำเป็น ณ เวลาที่จำเป็นนี้เรียกว่าการผลิตแบบพอดีเวลา ตัวอย่างของการผลิตในลักษณะนี้ เช่น ในการประกอบชิ้นส่วนเพื่อผลิตรถยนต์ ชุดอุปกรณ์ ย่อยที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนก่อนหน้าควรจะถูกส่งถึงสายการผลิต ณ เวลาที่จำเป็น ตามจำนวนที่จำเป็น หากทั้งบริษัทใช้ระบบแบบพอดีเวลาก็จะไม่มีความจำเป็นต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เลย และ ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องมีโกดังโดยปริยาย ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลังจะลดลง และอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้น
 

ระบบ Kanban
ระบบ Kanban จะได้รับการสนับสนุนจากสิ่งต่อไปนี้
        • การปรับการผลิต
        • การลดเวลาในการเตรียมการ การออกแบบรูปแบบของเครื่องจักร
        • การทำให้งานเป็นมาตรฐาน
        • การปรับปรุงการดำเนินการ
        • การทำงานแบบอัตโนมัติ

 
การทำงานแบบอัตโนมัติ
การที่จะดำเนินการผลิตแบบพอดีเวลาได้เป็นอย่างดี ชิ้นงานทั้งหมดจะต้องไปสู่กระบวนการที่ต้องทำก่อนและการไหลไปสู่กระบวนการนี้จะต้องไม่มีการขัดข้อง ดังนั้น การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจะต้องมีควบคู่กับการผลิตแบบพอดีเวลาในระบบ Kanban

การทำงานแบบอัตโนมัติ หมายถึง การสร้างกลไกการป้องกันผลิตงานที่มีตำหนิเป็นจำนวนมากในเครื่องจักรหรือสายการผลิต การทำงานแบบอัตโนมัตินี้ไม่ได้เป็นเพียงการทำงานด้วยตนเองแต่เป็นการตรวจสอบความผิดปกติในกระบวนการด้วยตนเอง
 
บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงระดับโลก
ระบบการผลิตของซัมมิท ถูกสร้างขึ้นจากการดำเนินการจริงในโรงงาน โดยเน้นผลที่เป็นประโยชน์และการปฏิบัติจริงมากกว่าการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎี ระบบนี้จะมีบทบาทอย่างมากในการเสริมสร้างบริษัททั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์


 
ขีดความสามารถด้านปั๊มชิ้นส่วน และการประกอบ 

 
 
 
วิศวกรรมการผลิตครบวงจรของซัมมิท
จากประสบการณ์การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุปกรณ์สำหรับรถยนต์โดยสาร และรถกระบะ ซัมมิทมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์  และการทดสอบอันทันสมัยของเราทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์แปลกใหม่มากมาย และเราได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจร ระบบการประกันคุณภาพที่ดีเยี่ยม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเราเอง ด้วยระบบและเทคโนโลยีเหล่านี้ เรามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการผลิตตัวถังรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ผลิตภัณฑ์บางประเภทของเราจะช่วยให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรับภาระในการบริหารผู้จัดหาอีกด้วย อาทิ ผลิตภัณฑ์บางประเภทของเราครอบคลุมตัวถังรถยนต์ กลไก  และระบบ เช่น ตัวถังรถยนต์ทั้งหมด ตัวควบคุมหน้าต่าง ระบบท่อไอเสีย เรายังค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสาขาต่างๆเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จที่ผ่านมาของเรา งานวิศวกรรมการผลิตครบวงจรของซัมมิท มีใช้งานแพร่หลายทั่วโลก  และเป็นระดับแนวหน้าของประเทศไทย
 
 
ขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด 
 

 
แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบ การออกแบบ การผลิตอุปกรณ์จับยึดเพื่อการตรวจสอบ

ซัมมิทมีเทคโนโลยีเครื่องมือและแม่พิมพ์ที่มอบอิสระสูงสุดให้แก่งานด้านวิศวกรรม โรงงาน เครื่องมือ และแม่พิมพ์ของเรามีสายการผลิตที่ใช้แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด  และเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานในหลายสาขา นอกจากนี้ เราออกแบบแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดและเครื่องมือด้วยระบบ CAD/CAM สร้างข้อมูลประมวลผล NC และใช้ข้อมูลเพื่อการผลิตด้วยเครื่องสร้างแบบ NC ความเร็วสูง นอกจากนี้โรงงานของเรายังมีการวางแผนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และแผนการปรับปรุงเพื่อจัดทำสายการผลิต ในฐานะศูนย์กลางการดำเนินงานของบริษัท โรงงานของเรามีระบบการผลิตที่ทันสมัยที่สุดซึ่งเราใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่มีเสถียรภาพสูง ต้นทุนต่ำและรวดเร็วกว่าอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งซัมมิท และลูกค้าของเรา


ระบบคุณภาพ และรางวัล
 
 
การรับประกันของระบบ การประกันคุณภาพระดับโลก พร้อมประกาศนียบัตร

เทคโนโลยีแห่งอนาคตจำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในระดับโลกในยุคแห่งการแข่งขันนี้ ซัมมิทยังคงมุ่งพัฒนาโครงการประกันคุณภาพต่อไปโดยเริ่มจากการได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001:2015  สำหรับทั้งบริษัทภายใต้คำขวัญที่ว่า “คุณภาพเริ่มจากจุดเริ่มต้น” พนักงานซัมมิททุกคนได้เข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบและการพัฒนาจนถึงการบริการในภายหลัง เรามีความมุ่งมั่นในการไม่ให้เกิดชิ้นงานที่มีข้อบกพร่องเลย และนำระบบการประกันคุณภาพของเราไปยังระดับที่สูงขึ้นโดยการปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพ ต้นทุน ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และไม่เพียงแค่การให้ความสำคัญเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ซัมมิทยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสังคมและสภาพแวดล้อม โรงงานของเราด้วยการได้รับการรับรองคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม คือ ISO 14001:2015 และ IATF16949:2016   ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจจริงที่มีต่อสังคม  และสิ่งแวดล้อม
 

ขีดความสามารถด้านการทดสอบ  

อุปกรณ์เพื่อการทดสอบ และการวัด 

วิธีการเกี่ยวกับโครงสร้างวัสดุ และการใช้เครื่องจักรที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้วอย่างดี ทำให้เราสามารถผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่นำประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยมาสู่ยานยนต์ระดับโลก

ในยุคปัจจุบันนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ต่างต้องการให้รถยนต์มีประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างในระดับที่สูงมาก ชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องแข็งแรง ใช้การได้และสามารถให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ชิ้นส่วนทั้งหมดจะต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โครงสร้างของชิ้นส่วนจะต้องมีน้ำหนักเบา  และไม่ต้านลมเพื่อลดการก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเราได้จัดให้การดำเนินการ ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงต้องพิจารณาปัจจัยที่ซับซ้อนต่างๆ มากมายในแต่ละขั้นตอนของการผลิต นอกจากนี้ เทคนิคในการผลิตแบบพอดีเวลา คุณภาพสูง การเก็บสินค้าคงคลังต่ำ ฯลฯ ยังเป็นปัจจัยสู่การบรรลุเป้าหมายของเราอีกด้วย ซัมมิทไม่ได้ใช้เพียงอุปกรณ์เพื่อการทดสอบ  และการวัดแบบเฉพาะของซัมมิทเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตเท่านั้น แต่ยังใช้เทคนิคการทดสอบและการวัดเชิงวิเคราะห์ที่มีเพื่อให้ได้มาซึ่ง “วิธีการเพื่อคุณภาพที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้ว” และเรายังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ตรงตามมาตรฐานระดับโลกที่สูงที่สุดต่อไป

Connect with us

Social Media Channels